Advies aan justitiële en dienstverlenende instellingen

Doelstelling:

Een brugfunctie vormen tussen allochtonen en justitiële instellingen.

Doelgroep:

 1. Advocaten, justitie, gevangeniswezen, politie, jeugdreclassering, raad voor de kinderbescherming en andere instellingen, zoals CWI, UWV, zorgverzekeraars, ARBO diensten
 2. Allochtonen die in aanraking zijn gekomen met boven genoemde instellingen

Taken:

 • De toegankelijkheid tot deze instellingen voor allochtonen bevorderen
 • Het geven van advies en voorlichting aan beide doelgroepen
 • Ondersteuning van allochtone justitiabelen
 • Onderzoek instellen naar de problematiek van dergelijke justitiabelen
 • Diagnose vaststellen
 • Huisbezoeken
 • Het schrijven van een rapport m.b.t. achtergrond en leefwereld van justitiabelen
 • Het uitbrengen van een adviesrapport naar justitiële instellingen
 • Begeleiden bij het resocialiseren van allochtone ex-gedetineerden

Deskundigheid:

 • Jarenlange ervaring met het werken met beide doelgroepen als maatschappelijk werker bij de reclassering
 • Beheersing van de Marokkaanse, Arabische en Franse taal
 • Bekendheid met cultuurspecifieke problematiek van allochtonen
 • Interne kennis van de moslimcultuur
 • Goede bekendheid met het Nederlandse justitiële systeem
 • Goede kennis van de Nederlandse wet en het strafrecht
 • Goede kennis van de sociale kaart van zorginstellingen