Multiculti - (Religie)

In een inleiding wordt gesproken over wat religie inhoudt en welke godsdiensten er allemaal zijn. Er wordt in het kort iets over de inhoud van de meest voorkomende godsdiensten verteld. Ook wordt het onderscheid aangebracht tussen een godsdienst en een geloof. Is het van belang om te geloven? En maakt het uit welk geloof je aanhangt?

In kleine groepen wordt via opdrachten geprobeerd om duidelijk te maken, dat ieder individu wel ergens in gelooft: of dat nou een godsdienst is of iets anders. Ook mensen die zeggen, helemaal nergens in te geloven, blijken waarde te hechten aan gebruiken en rituelen die hen binden aan een groep. Via dit geloof worden mensen binnen een samenleving geplaatst en wordt de saamhorigheid versterkt.

In de groep krijgen mensen de gelegenheid om iets te vertellen over waarin zij geloven en waarom; hierbij staat voorop, dat men respect dient te hebben voor iedere gelovige afzonderlijk, ongeacht het geloof zelf. Het gaat om de beleving van mensen.

We geloven allemaal meer dan we weten. Over het belang van gebruiken en rituelen (bijvoorbeeld als overgang van de jeugd naar de volwassenheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheden); soms hebben die gebruiken ook niet zoveel met religie te maken.

Mijn boodschap is: ga met respect om met je medemensen en hun geloof. Iedereen is gelijk en iedereen is anders. Respect sluit humor niet uit: ik relativeer zaken door over dit onderwerp welbewust grapjes te maken.